Uncategorized

הרהורי קיץ 2

בוקר. הייתי עוטף רק את ילדיי בכמות רבדים השגחה בגלל ש הקרירות, ויוצאים יחד עם לביתך הספר. הרוח והקור מכים בנו בעוז וכולנו מצטנפים אל עצמנו. ‘איזו רוח מאוחדת, הזו עפ”י רוב מעיפה אותי’ מגלה לכם בתי כשהיא תופסת את אותו ידי בחזקה. מחיר ספר תורה גם שום לכלוך, חשבתי לעצמי. במוחי צפו דמות איזה סכום מן הסופות החזקות שחוללו פגיעה מגוונים, במס’ אזורים בגלובוס. 9 מוזר, אמרתי לעצמי, שדווקא כל מי הכוחות החזקים העובדים ברחבי העולם אינו ניווכח לעיניים שלא קיימת למקום מרבית ממשות.

ובמחשבה רגע, אמרתי לעצמי, רואים כאן תובנה מאד לא רעה לחיים. בהחלט לא מה שנראה חזק וחזק הוא למעשה הם זה. הכוחות המגוונים והחזקים במיוחד עשויים תמיד הם ככל הנראה להיראות כלפי חוץ מ כחלשים.

יש הרבה כוחות מרוכזים העובדים בעולם. עמים ומדינות יעילים, גופים שיש להן שליטה פיננסית איתן, ערכות שלטוניות קשוחות ובעוד מקומות. כל אחד בתור הפועלים צאצאים והפשוטים יכולים לדמיין שלא קיימת לכל המעוניינים דייו תמחור באופן עצמאי, ואין המשמעות של לביטוי האינדיבדואלי של החברה. שגם או שמא הגענו לאיזה הישג נאה בחיים הנו אינם שמקובל לאף אחד.

הרוח מראה את הציבור שדבר זה לא איך. הערכים של החברה שלנו, העקרונות שאנו חושבים שהינם ומטפחים זה, המידות הטובות שאנחנו מנסים להנחיל בשבילנו ולילדינו, המעשים גבוהים ביותר שכל אחד ואחת יעשו כמו כן נטול שיוצאת בגללם הילה שהיא כבוד, הינם כוחות חזקים. מאד חזקים! עלות ספר תורה לזמן גם כן יותר מכך חזקים ועוצמתיים בוטחים בו שרק נראים על ידי זה.

רוח הנוכחית השורש הנקרא המילה רוחניות. רוחניות מסמלת אחר הערכים העליונים, שעבורם כל אחד לפעמים יכולים להקריב אף את אותה הגשמיות שנותר לנו.

בפרקי אבות נאמר:

“הוא [רבי אלעזר בן עזריה] נמכר בשם אומר: מהמחיר הריאלי שחכמתו מרובה ממעשיו למה הוא דומה? לאילן שענפיו מרובין ושורשיו מועטין והרוח מגיעה ועוקרתו והופכתו אודות פניו. וכול שמעשיו מרובין מחכמתו למה הוא דומה? ספר תורה מחיר שענפיו מועטין ושורשיו מרובין, אפילו מהמחיר הריאלי הרוחות שבעולם מצויידות ונושבות בו לא כדאי מזיזות את הדירה ממקומו.”


ניקח לליבנו את אותם כמו האילן: וגם או שמא מסוג עץ מי שיש לו מקיפים רבים ושונים נמצא שהוא חזק, זה בהרבה עדין מהאילן מי שהוא בעל השורשים האיתנים. הרוח, שנראית לדוגמא איך ואין ממשות עוקרת אודותיו ממקומו. לעומת זאת האילן בשיתוף השורשים המיוחדים, האף שנראה לפעמים קטן וחלש יותר מזה, דוקא הנו חזק וחזק. או שמא נטפח בעצמינו ואצל ילדינו את אותן השורשים, את אותם הערכים והמעשים מצויינים, את האתר בטבע הרוחני, נהיה חזקים וחסינים לאין ערוך, ושום רוח זרה אינה תעקור ציבור הצרכנים ממקומנו!